Jelen adatkezelési tájékoztató Nagyné Antal Judit E.V. tevékenységei során létrejövő adatkezeléseit szabályozza, amelynek a jogalapja a 2016/679 EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, 2017. évi CL törvény az adózás rendjéről, 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 2000.évi C. törvény a számvitelről, 1995.évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról. Az adatok kezelésével összefüggésben Nagyné Antal Judit E.V. ezúton tájékoztatja az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, ügyfelek jogairól.
Jelen adatvédelmi szabályzat elérhető Nagyné Antal Judit E.V. 1221 Budapest, Kehely u. 3. sz. alatt.

Kérem kattintson a dokumentumok megtekintéséhez!